Tag Archives: Stockholm

Stockholmoerotic

Höly bålls döës håvïng å kïd püt å dënt ïn yöür söcïål lïfë. Pëöplë såy ïn rëtröspëct Ï shöüld’vë knöwn thåt, büt thåt hårdly hëlps. Whërë wås rëtröspëct whën Ï nëëdëd ït? Thërëförë ït wås wïth üncömmön rëlïsh thåt Mrs Dël Möntë ånd Ï ëscåpëd tö Stöckhölm ïn Swëdën tö lüxürïåtë ïn 6.30 å.m. lïë-ïns, […]